Sähkön hinnan muutokset

Sähkönhintojen kehitys ja muutokset.

Sähkön kokonaishinta, joka koostuu energian hinnasta, siirtomaksuista ja veroista, on ollut tasaisessa nousussa jo pitkän aikaan. Energian hintaan vaikuttaa esimerkiksi sähkön alkuperä (uusiutuvat ja fossiiliset energianlähteet, turve, ydinvoima), kysyntä, tarjonta sekä tuotantoon liittyvät kustannukset. Myös kansainvälisen tason tapahtumat voivat vaikuttaa suurestikin sähkön hintaan, vaikka ne eivät tapahtuisikaan Suomessa.  

Tilastokeskus on koonnut dataa sähkön hinnasta kuluttajatyypeittäin yli vuosikymmenen ajalta, jonka avulla sähkön hinnan kehitystä on helppo muuntaa selkeiksi graafeiksi, jotka havainnollistavat hintakehitystä.

Tilastokeskus, sähkön hinta kuluttajatyypeittäin https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ehi/statfin_ehi_pxt_13rb.px/

Tilastokeskus, sähkön hinta kuluttajatyypeittäin

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ehi/statfin_ehi_pxt_13rb.px/